Rodiny na hraně

projekt centra Akropolis - podpora jednotlivců a rodin jako celku

  • Je Vaše dítě moc živé nebo naopak příliš tiché a uzavřené?
  • Dostalo dítě odbornou nálepku (např. PAS, ADHD) a vy nevíte co dál?
  • Nevychází dítě s učiteli nebo spolužáky?
  • Je Vaše dítě terčem posměchu či šikany?
  • Nevíte si často rady, jak se s dítětem domluvit?

Obraťte se na nás. V centru Akropolis se s Vámi ochotně sejdeme, vyslechneme a společně najdeme takové řešení,  které podpoří nejen Vaše dítě, ale i rodinu jako celek.

PORADENSTVÍ 

Posláním poradny je zpřístupnit odborné poradenství pro rodiče a speciálně pedagogickou podporu pro děti 
a mladistvé (3–18 let) se zdravotním postižením či znevýhodněním jako je nerovnoměrný vývoj, ADHD, PAS - poruchy autistického spektra, mentální a kombinovaná postižení. PORADCI PROJEKTU  

Poradny jsou formou ambulantní (v centru Akropolis) i terénní (místa blízká klientům, příroda, společenské, sportovní a kulturní prostory apod.). S dětmi a mladistvými pracujeme individuálně na základě jejich vývojových potřeb a zároveň se věnujeme podpoře rodičovských kompetencí a rodině jako celku.

  • psychomotoriky a smyslového vnímání,
  • emočního prožívání a kognitivních funkcí,
  • komunikačních a sociálních dovedností. 

Projekt je zaměřen na posílení rodičovských kompetencí s cílem setrvání postiženého dítěte v rodině a na socializaci a maximální možný rozvoj dítěte s hendikepem v rámci jeho schopností a dovedností. Pracujeme s rodinou jako celkem skrze individuální plán podpory.

Prostřednictvím multidisciplinárního přístupu k rodinám zvyšujeme efektivitu intervencí různých profesí, jež do rodiny vstupují (tripartita sociální oblast/školství/zdravotnictví). V rámci projektu nabízíme rodinám poradenství, nácviky péče, case management a právní poradenství.

Aktivity projektu zaměřené na poradenství a case management včetně zapojení multidisciplinárního týmu pro rodiny dětí s postižením včetně budování kapacity organizace prostřednictvím vzdělávání a výměny zkušeností jsou financovány z Ministerstva zdravotnictví.

Aktivity projektu " Rodiny na hraně" jsou podpořeny z dotačního programu Rodina. 

Na projektu spolupracovalo město Uherské Hradiště a město Uherský Brod. 

Realizace projektu: 2022