Dobrovolnické centrum Akropolis

prospěšnost, zážitky, realizování nápadů, únik ze stereotypu, kontakt s lidmi ...

Doba realizace: 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

Výše podpory: 38 000,-Kč

Č. j. akreditace: MV-155397-4/OPK-2020

Centrum Akropolis bylo v roce 2010 Ministerstvem vnitra ČR akreditováno jako dobrovolnické centrum.


Dobrovolnictví je nezištná pomoc druhým - lidem i organizacím - zkrátka všem, kteří ji potřebují. Jedná se o činnost, pro kterou se rozhodujete svobodně a s úmyslem prospět dobré věci.
V našem centru se může zapojit každý, kdo se rozhodne věnovat část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která ho baví a je prospěšná. Odměna nebude finanční, ale získáte často nedocenitelný dobrý pocit, zkušenosti a přátelství.

S čím můžete pomoci:

  • pomoc s organizací kurzů, kroužků a klubů
  • pomoc při jednorázových aktivitách
  • propagace a výzdoba centra
  • miniškolka
  • fundraising a projektová činnost
  • technická pomoc
  • administrativní oblast a další


V případě zájmu o dobrovolnou činnost kontaktujte koordinátora dobrovolníků Václava Fuhrmanna,

telefon: +420 773 210 398, e-mail: vaclav.fuhrmann@akropolis-uh.cz

Odkazy: Dobrovolnická služba - Ministerstvo vnitra České republiky

Motivace každého člověka k dobrovolné práci je jedinečná - často se ovšem jedná o kombinaci následujících faktorů:
Altruismus - dobrovolník chce být užitečný ostatním. Většina lidí si myslí, že ve skutečnosti neexistují žádní čistě altruističtí dobrovolníci - altruismus je společnou motivací, ale nikdy ne jedinou, pokud člověk slouží trvale - vždy je přítomen nějaký osobní zisk či zadostiučinění.
Kvalita života - dobrovolník slouží ostatním, protože tak zlepšuje svůj vlastní život. Jedná se patrně o nejdůležitější motivaci. Dobrovolníci jsou rádi s ostatními, mají rádi aktivní odpočinek a zejména pocit, že mají pro ostatní svou cenu.
Zpětný zisk - mnoho lidí má z dobrovolnické činnosti nějaký, byť nefinanční zisk.
Smysl služby - někteří dobrovolníci vidí spolupráci v komunitě jako zodpovědnost, kterou spolu přináší občanství - v tomto případě se někdy sami necítí být dobrovolníky.
Náboženské přesvědčení - Mnoho náboženství vnímá službu ostatním jako duchovní povinnost nebo prostředek k dosažení vyššího duchovního postavení.
Finanční zisk - pokud je služba motivována finančně, není člověk chápán jako dobrovolník. Přesto jsou některé organizace schopny hradit výdaje dobrovolníků, jiné poskytují něco ve smyslu stipendia nebo honoráře. Obecně vzato, čím vyšší je odměna, tím těžší je zařadit takovou službu mezi dobrovolné aktivity.
Profesionální zkušenost - Dobrovolnictví nabízí zkušenost, kterou je možno zahrnout do profesního životopisu a zvýšit tak svou hodnotu pro zaměstnavatele.
Společenské důvody - Dobrovolnictví je vhodným způsobem k poznání velkého množství nejrůznějších lidí a často je tak možné se snadno spřátelit. (zdroj: Wikipedie)


Projekt "Dobrovolnické centrum Akropolis" je podpořen Ministerstvem vnitra ČR.