GDPR

Vážené klientky/ti centra AKROPOLIS,

v souvislosti s novým nařízením EU o ochraně osobních údajů GDPR bych Vás chtěla informovat o novinkách, které pro nás i pro Vás z tohoto nařízení vyplývají. Ačkoliv je e-mail trochu delší, považujeme za správné informovat Vás o tom, jak s Vašimi údaji nakládáme.

Co je GDPR

Obecné nařízení představuje aktualizovaný právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, který bude od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který v současné době stanovuje povinnosti a práva při zpracování osobních údajů.

V souvislosti s nutností adaptovat český právní řád na obecné nařízení vyvstane nutnost upravit některé dílčí aspekty nezbytné k dotvoření celého rámce ochrany osobních údajů na zákonné úrovni. Je to z toho důvodu, že obecné nařízení například umožňuje, aby se v jím definovaných případech členský stát odchýlil od úpravy v obecném nařízení nebo dokonce i stanovuje, že některé aspekty mají být upraveny ve vnitrostátním právu členského státu. Nepůjde již ale o svébytný zákon, ale jen o doplňkový k obecnému nařízení, dotvářející komplexní úpravu ochrany osobních údajů při jejich zpracování a to např. i v oblasti zpracování osobních údajů za účelem předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti atd. Návrh adaptačního zákona je již v legislativním procesu a je dostupný veřejnosti.

Charakteristická pro obecné nařízení je jeho univerzální použitelnost ve všech státech Evropské unie (a Islandu, Norsku a Lichtenštejnsku) a tudíž i sjednocující účinek právní úpravy, jelikož jednotná pravidla pro zpracování osobních údajů budou platit v každém státě EU a v předchozí větě třech vyjmenovaných. Právě zajištění větší jednotnosti pravidel ochrany osobních údajů bylo i jedním z cílů přijetí obecného nařízení.

Celý název předpisu je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Anglická zkratka obecného nařízení, se kterou se lze setkat v odborných textech či hovoru, je GDPR, z anglického názvu General Data Protection Regulation. (Čerpáno z webových stránek Úřadu pro ochranu osobních údajů).

K čemu Vámi svěřené údaje používáme?

Požadujeme osobní údaje (kontaktní údaje) pouze nezbytně nutné pro účast uživatelů programové nabídky a služeb našeho centra.

Dále požadujeme osobní údaje a souhlas se zpracováním osobních údajů pro příslušné závodní období.

Dále sbíráme osobní údaje za účelem naplnění metodik MPSV, MŠMT, MV tak abychom splnili podmínky projektů.

Dále na vaši emailovou adresu zasíláme pravidelné novinky a důležité informace - newsletter, z tohoto zasílání se můžete kdykoliv odhlásit.

V žádném případě Vaše údaje neprodáváme ani jinak nepředáváme dalším stranám.

Sběr osobních dat provádíme na základě a) nezbytnosti pro splnění smlouvy (pokud byla uzavřena), b) nezbytnosti pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, a/nebo c) oprávněného zájmu s ohledem na to, že údaje byly Vámi sděleny dobrovolně v souvislosti s naší činností. 

Fotografie, videa pořízených na našich akcích slouží k propagaci a marketingovým účelům

centra AKROPOLIS, na všech akcích Vás žádáme o souhlas (je na prezenčních listinách), tento souhlas je dobrovolný, odvolatelný a tyto materiály neposkytujeme dalším subjektům

Při nesouhlasu s uveřejňováním fotodokumentace na webových stránkách a facebooku se obraťte na andrea.klofacova@akropolis-uh.cz

O svých údajích rozhodujete jen Vy
Vaše práva:

  • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce (AKROPOLIS, z.s.) zpracovává,
  • právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, pokud nebude porušen sběr osobních dat, které nařizují zákony a pravidla České republiky.
  • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.