Pomoc rodinám ohroženým domácím násilím a rodinnými spory

Podpora práce s dětmi a rodinami v oblasti SPOD

Projekt se zaměřuje na děti dlouhodobě ohrožené konfliktem mezi jejich rodiči, kteří prochází rozvodem/rozpadem vztahu a děti prožívající domácí násilí, zažívají v rodině nestabilitu (psychický stav rodičů, nadužívání návykových látek rodiči, časté změny bydlení, střídání partnerů rodičů, mezigenerační problémy), a děti týrané nebo jinak zneužívané.

Cílem projektu je podpořit ohrožené děti v jejich nelehké situaci, zplnomocňovat je, informovat je o možnostech, které mají. Současně budeme zvyšovat rodičovské kompetence jejich rodičů, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, v jejich výchově, napomáhat při předcházení a řešení krizových situací v rodině.

Mezi aktivity projektu patří poradenství, edukace, mediace a příprava k asistovaným kontaktům.

V roce 2022 byla realizována osvětová kampaň s mottem „Rozvod s dětskou tváří“. Cílem je zvědomění napříč společností, především pak pro rodiče dětí v rozvodu, jak dítě samotné rozvod vnímá, co potřebuje od svého okolí, jak mu zprostředkovat informace, co ho čeká tak, aby sdělené informace dítě chápalo. V roce 2023 je smyslem osvětové - Je pro naše dítě střídavá péče vhodná? je podpora rodičovských kompetencí v době rozvodu kdy si díky nezvládnutým a vyhroceným emocím stává dítě nástrojem vyřizování si účtů.

Výstupy projektů 2023

Článek: Střídavá péče

Výstupy projektu 2022

Aktivity projektu "Pomoc rodinám ohroženým domácím násilím a rodinnými spory" jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.