Pomoc rodinám ohroženým domácím násilím a rodinnými spory

Preventivní aktivity na podporu rodiny

Projekt se zaměřuje na děti dlouhodobě ohrožené konfliktem mezi jejich rodiči, kteří prochází rozvodem/rozpadem vztahu a děti prožívající domácí násilí, zažívají v rodině nestabilitu (psychický stav rodičů, nadužívání návykových látek rodiči, časté změny bydlení, střídání partnerů rodičů, mezigenerační problémy), a děti týrané nebo jinak zneužívané.

Cílem projektu je podpořit ohrožené děti v jejich nelehké situaci, zplnomocňovat je, informovat je o možnostech, které mají. Současně budeme zvyšovat rodičovské kompetence jejich rodičů, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, v jejich výchově, napomáhat při předcházení a řešení krizových situací v rodině.

Mezi aktivity projektu patří poradenství, edukace, mediace a příprava k asistovaným kontaktům.

Současně bude realizována osvětová kampaň, která ponese motto „Rozvod s dětskou tváří“. Cílem je zvědomění napříč společností, především pak pro rodiče dětí v rozvodu, jak dítě samotné rozvod vnímá, co potřebuje od svého okolí, jak mu zprostředkovat informace, co ho čeká tak, aby sdělené informace dítě chápalo

Výstupy projektu

Aktivity projektu "Pomoc rodinám ohroženým domácím násilím a rodinnými spory" jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.