Perspektiva pro aktivní rodiče

závěrečná zpráva projektu Perspektiva


Závěrečné shrnutí projektu Perspektiva pro aktivní rodiče
číslo projektu CZ.1.04/3.4.04/26.00479

Realizátor projektu: AKROPOLIS, o.s.
Partner projektu: Petrklíč, o.p.s.
Místo realizace: Stará Tenice 1195, Uherské Hradiště
Termín realizace projektu: 1.8.2009 - 31.7.2011

Shrnutí výstupů projektu:
Projekt byl zaměřen na  usnadnění vstupu na trh práce především žen po skončení rodičovské dovolené (dále jen RD). Během dvou let projektu byly zrealizovány 4 běhy vždy po 8 výukových blocích. Volitelné výukových bloků s tématikou pracovně-právní,motivační, finančního plánování a obsluhy PC byly využívány převážně ženami s malými dětmi (na rodičovské dovolené), nezaměstnanými, ženami po 50 letech věku a muži v obdobné situaci jako ženy s dětmi.
Výukové bloky klientky a klienty připravovaly na vstup na trh práce po delší pracovní odmlce způsobené např. RD, účastníci kurzů získali přehled o průběhu výběrových řízeních pro získání pracovního místa, obnovu znalostí práci s PC, rozšíření vědomostí v rámci jednání na úřadech a orientace v dalších možnostech sebezaměstnání či zaměstnání po ukončení RD.
Během výukových kurzů i individuálních konzultací byl rodičům s malými dětmi k dispozici dětský koutek , aby se mohli vzdělávacím aktivitám plně věnovat.
V druhé části projektu vznikla v centru Akropolis ještě poradna pro uplatnění na trhu práce.
Vzdělávací aktivity, poradna i dětský koutek pokračují v upraveném časovém a finančním režimu i po ukončení projektu a přispívají ke slaďování rodinného a pracovního života.
V průběhu projektu byly realizovány také dvě konference, jejichž cílem bylo šíření inovativního prvku projektu - finančního rodinného plánování, které se velmi osvědčilo.
Projekt podpořil celkem 171 osob, z toho 162 žen a 9 mužů. Počet úspěšných absolventů kurzů byl 300.

Během celého období realizace projektu bylo dbáno na publicitu projektu. Projekt byl prezentován na webových stránkách centra, v inzerátech, na plakátech i letácích byly vždy uvedena loga povinné publicity. Všichni účastníci byli informováni, že projekt je financován z prostředků OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
Učebny, poradna i dětský koutek jsou označeny dle manuálu pro publicitu OPLZZ, zařízení a vybavení pořízené v rámci projektu Perspektiva jsou rovněž označeny samolepkami povinných log.

Celkové hodnocení projektu Perspektiva je kladné, jak ze strany cílové skupiny, tak i ze strany realizátora a partnera projektu. Projekt byl velmi pozitivně hodnocen i na místní úrovni jednak Městem Uherské Hradiště - pracovníky odboru sociálního a zdravotního, kteří řeší problematiku cílových skupin projektu, tak i ze strany dalších organizací z řad poskytovatelů sociálních služeb, s nimiž centrum AKROPOLIS úzce spolupracuje.

V Uherském Hradišti, 26.10. 2011

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny