Kormidlo správným směrem k zaměstnání

Závěrečná zpráva Kormidlo správným směrem k zaměstnání


Závěrečné shrnutí projektu Kormidlo správným směrem k zaměstnání
číslo projektu CZ.1.01.04/2.1.01/44.00146

Realizátor projektu: AKROPOLIS, o.s.
Partner projektu: Petrklíč, o.p.s.
Místo realizace: Stará Tenice 1195, Uherské Hradiště
Termín realizace projektu: 18.4.2010 - 18.4.2012
Shrnutí výstupů projektu:
Projekt byl zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti osob ohrožených na trhu práce. Důraz byl kladen zejména na fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku,, příp. o závislého člena rodiny/osobu blízkou, fyzické osoby starší 50 let, fyzické osoby, které se ocitly v mimořádně obtížných poměrech (rodiče samoživitelé/samoživitelky). Během dvou let trvání projektu jsme realizovali celkem 4 běhy vždy po 5 výukových blocích. Pomocí těchto libovolně volitelných výukových bloků s profesní diagnostikou, tématikou motivační, přípravou na zaměstnání, finančního plánování, zprostředkování zaměstnání a pomocí poradenských a intervenčních služeb poskytovaných pracovně právní poradnou jsme připravili frekventanty na vstup na trh práce a pomohli jsme jim získat a udržet zaměstnání.
Frekventanti získali přehled o průběhu výběrového řízení pro získání pracovního místa, rozšířili si vědomosti v rámci jednání na úřadech a orientovali se v dalších možnostech zaměstnání či sebe zaměstnání. Inovativním prvkem byl rozsah služby pracovně právní poradny a finančního plánování jako prevence předlužení domácnosti (eliminace neúměrných půjček s příjmem domácnosti). Bloky byly doplněny individuálními konzultacemi v rámci pracovně právní poradny. Výuka byla vedena zážitkovou metodou. I po ukončení kurzu můžou frekventanti využívat služeb pracovně právní poradny, která slouží k podpoře aktivního vyhledávání zaměstnání a jeho následného udržení.
Projekt podpořil celkem 192 osob. Počet úspěšných absolventů kurzu byl 96.
Během celého období realizace projektu bylo dbáno na publicitu projektu. Projekt byl prezentován na webových stránkách centra, v inzerátech, na plakátech i letácích byly vždy uvedena loga povinné publicity. Všichni účastníci byli informováni, že projekt je financován z prostředků OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
Učebna i poradna jsou označeny dle manuálu pro publicitu OPLZZ, zařízení a vybavení pořízené v rámci projektu Kormidlo jsou rovněž označeny samolepkami povinných log.
Celkové hodnocení projektu Kormidlo je kladné, jak ze strany cílové skupiny, tak i ze strany realizátora a partnera projektu. Projekt byl velmi pozitivně hodnocen i na místní úrovni jednak Městem Uherské Hradiště - pracovníky odboru sociálního a zdravotního, kteří řeší problematiku cílových skupin projektu, tak i ze strany dalších organizací z řad poskytovatelů sociálních služeb, s nimiž centrum AKROPOLIS úzce spolupracuje.

V Uherském Hradišti 2. 5. 2012


K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny