STK - Svépomocná Terapeutická Komunita

Setkávání dospělých, kteří mají v současné náročné době málo času na sebe, na reflektování svých starostí či problémů a kteří by rádi získali nadhled a konkrétní tipy na zvládání zátěžových situací.


STK – Svépomocná Terapeutická Komunita

„Jezdíte pravidelně s autem na STK? Tak proč nezajet na STK se sebou?“

Zamysleli jste se někdy nad mírou spokojenosti, radosti nebo štěstí ve svém životě? Zřejmě ano a každý tak trochu jinak. My to zkusili také. V našem pojetí to zjednodušeně znamená umění být v souladu sám se sebou, se svými blízkými a okolím. Být více tady a teď, vnímat změny jako výzvu, uvědomovat si své skutečné potřeby, odpoutat se od očekávání druhých, překročit stín získaných stereotypů a „radovat se z každého nového dne“.

Ale život občas umí rozdat tvrdé rány nebo špatné karty. Nevadí, když spadneme, důležité je se znovu postavit. Věříme, že každý z nás je schopen změnit ve svém životě většinu toho, co jej trápí. A někdy potřebujeme pomoc druhých nebo více času. Proto jsme se rozhodli nabídnout „STK“.

Tušíme, že si možná neumíte pod pojmem Svépomocná Terapeutická Komunita nic konkrétního představit. A možná cítíte trochu nejistotu či obavy z neznáma. To je přirozené. Pokud Vás výše uvedené zaujalo, jediná cesta jak to pochopit, je to vyzkoušet.

Andrea Klofáčová a Zdeněk Vilímek


Anotace aneb O CO JDE?

Svépomocná terapeutická komunita je dobrovolné a pravidelné setkávání dospělých, kteří mají v současné náročné době málo času na sebe, na reflektování svých starostí či problémů a kteří by rádi získali nadhled a konkrétní tipy na zvládání zátěžových situací.

Témata do skupiny nosí sami účastníci nebo jsou jim nabídnuta lektory – např. zpětná vazba vs. kritika, partnerské eskapády, stereotypy v rodinách apod. Lektoři (žena a muž) podporují skupinovou reflexi, svobodné vyjádření a naslouchání, bezpečné sdílení a vzájemnou pomoc. 


Cíle svépomocné terapeutické skupiny:

 • Překonávání překážek a řešení konfliktů jako přirozených součástí života.
 • Rozvinutí praktických komunikačních a sociálních dovedností.
 • Zdravá sebereflexe a získání nezávislých pohledů od ostatních.
 • Prevence duševního zdraví a úcta k vlastní osobě.
 • Lepší porozumění sobě, vztahům s rodinou a blízkými.


Co může skupina nabídnout?

 • Praktické tipy a dovednosti pro zvládání náročných životních situací.
 • Podporu a kontakt s lidmi, kteří mají možná podobné problémy a zkušenosti.
 • Nové podněty – např. jak zvládat hyperaktivní děti, rodičovské konflikty, sourozeneckou rivalitu apod.
 • Možnost sdílet, být vyslechnut a také naslouchat druhým.
 • Důvěru, intimitu a bezpečný prostor.


Organizační podmínky:

Uzavřená skupina, každou třetí středu v měsíci v Akropolis (Bílá Snoezelen), od 16.30 do 18.00. Bližší informace a přihlášky z.vilimek@gmail.com.

VSTUP ZDARMA.

Na setkání se těší lektoři Andrea Klofáčová a Zdeněk Vilímek


Mgr. Andrea Klofáčová

 • Vystudovala obor Andragogika v profilaci na personální management na Univerzitě Palackého v Olomouci. V rámci dalšího vzdělávání absolvovala kurzy např. Sociodynamického poradenství, Trenéra kognitivních funkcí, Průvodkyni – Jak nás ve výchově a budoucnosti ovlivňují genderové stereotypy a další.
 • Aktuálně ve výcviku  - Komplexní psychoterapeutický výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení (Dalet institut), certifikace u České asociace pro psychoterapii (ČAP).
 • Lektorka kariérového poradenství určenému lidem, kteří se ocitli na životní křižovatce a potřebují pomoci s definicí a prezentací svých silných stránek a pracovních kompetencí. Podílela se na vývoji česko-slovensko-rakouském projektu Kaleidoskop kompetencí. Jedná se o metodu mapování kompetencí, kde účastníci hledají své silné stránky, učí se je pojmenovat a propojit s konkrétními situacemi z vlastního života. Jedním z hlavních cílů je zvyšování sebevědomí, respektu a sebeúcty každého z nás.  
 • Věnuje se osobnostnímu rozvoji, novým přístupům v oblasti kariérního poradenství a nalézání vlastní jedinečnosti jak v profesním, tak v soukromém životě.
 • Lektorka finanční gramotnosti a základů pracovního práva.


Mgr. Zdeněk Vilímek

 • Vystudoval obor Speciální pedagogika a učitelství pro 1. stupeň ZŠ (specializace ve speciální pedagogice: psychopedie, etopedie, tyflopedie) na Univerzitě Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií. Od 2018 doktorský studijní program – Účinek vibroakustické stimulace na autonomní nervový systém a stres u osob se specifickými potřebami.
 • Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR, Dr. J. Vodňanská, MUDr. J. Pfeiffer (Praha, 2006-2011). Roční Sociálně-psychologický výcvik orientovaný na problematiku výchovy, prevence a poradenství v oblasti sociálně patologických jevů (Resocia, 2007), Lektorský Everest – dvouletý sebezkušenostní výcvik pro lektory – Development centrum, Lektorské dovednosti, Mediační techniky, Základy krizové intervence, Inkluzivní techniky (Centrum pro rodinu a sociální péči Brno, 2013-2015).  
 • Od roku 1999 odborná praxe u lidí s mentálním a kombinovaným postižením, s poruchami chování (ADHD, problémy ve škole, v rodině), s Poruchami autistického spektra (PAS). Působil ve školských zařízeních a zařízeních sociálních služeb, kde pracoval jako asistent pedagoga, později jako speciální pedagog, metodik, muzikoterapeut, konzultant, poradce a vedoucí projektů.
 • V Akropolis působí od roku 2013. Pracuje jako speciální pedagog v poradně pro rodiny dětí s postižením (ADHD, PAS, mentální a kombinovaná postižení), věnuje se terénním programům pro děti a mladistvé se zdravotním znevýhodněním, vzdělávacím, kulturním a ekologickým aktivitám pro rodiny.


Preventivní programy pro podporu rodiny, partnerství a rodičovství.

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny