Planeta A*

kroužek pro děti s poruchou autistického spektra v Akropolis v Uherském Hradišti

Tuto aktivitu již nenabízíme.

Výchovně-vzdělávací a terapeutický program pro lidi s poruchou autistického spektra (PAS).

Forma: individuální nebo skupinové programy (dle dohody).

Stručná definice PAS:
PAS je celoživotní neurovývojová porucha, která má vliv na sociální a komunikační schopnosti jedince. Tzn. ovlivňuje to, jak se dotyčný chová k ostatním a jak s nimi komunikuje. Důsledkem poruchy je, že dítě špatně vyhodnocuje informace, které k němu přicházejí (nerozumí dobře tomu, co vidí, slyší a prožívá) - z toho plyne narušení v oblasti komunikace, sociálního chování a představivosti. PAS patří mezi pervazivní vývojové poruchy (pervazivní = vše či hluboko pronikající). Je to vrozené postižení mozkových funkcí, které dítěti umožňují komunikaci, sociální interakci, fantazii a kreativitu (Hrdlička, Komárek 2004; Thorová 2006).
Světová zdravotnická organizace rozděluje autistické poruchy na: 1. Autismus, 2. Atypický autismus - nemusí být přítomny všechny znaky autismu nebo vzniká až po 3. roce věku, 3. Aspergerův syndrom, 4. Jiné pervazivní vývojové poruchy

Cíle programu Planeta A:
• Podpora a rozvoj komunikačních dovedností.
• Zlepšování orientace v sociálních situacích a mezilidských vztazích.
• Kompenzace PAS - zaměření se na oblasti, ve kterých člověk s PAS vyniká.
• Podpora vizuálního myšlení (skrze přehledné mapy, diagramy, tabulky,..).
• Senzorická integrace (zapojování a propojování všech smyslů).
• Budování zdravého sebevědomí a pozitivního sebepřijetí.
• Zvýšení kvality běžného života v rodině a širším sociálním prostředí.


Postupy a principy, které uplatňujeme:

• Individuální přístup dle věku a specifik PAS.
• Sociální učení a interakce.
• Prvky strukturovaného učení (TEACCH program)*
• Muzikoterapie (koordinační, komunikační, kreativní).
• Prvky Son-Rise programu.
• Společenské příběhy dle Carol Grayové.
• Hry a postupy založené na spolupráci a tvořivosti.

*TEACCH program (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children - Terapie a vzdělávání dětí s autismem a dětí s příbuznými vadami komunikace).
Snoezelen v Akropolis: https://www.youtube.com/watch?v=PsFPI69NLv0

Doporučená literatura:
• Attwood, T.: Aspergerův syndrom, Portál 2005
• Beyer, J., Gammeltoft, L.: Autismus a hra, Portál 2006
• Čadilová, Žampachová: Strukturované učení, Portál 2008
• Gillberg, Ch.-Peeters,T.: Autismus - zdravotní a výchovné aspekty, Portál 1998
• Howlin, P.: Autismus u dospívajících a dospělých, Portál 2005
• Hrdlička, M. - Komárek, V. (Ed.): Dětský autismus, Portál 2004
• Lawson W.: Život za sklem, Portál 2008
• Richman, S.: Výchova dětí s autismem (Aplikovaná behaviorální analýza), Portál 2006
• Schiller, E.: Příběhy dětí s autismem, Portál 1999
• Thorová, Kateřina: Poruchy autistického spektra, Portál 2006
• Vermeulen, P.: Autistické myšlení, Grada 2006

Internetové zdroje a odkazy:
• http://www.autismus.cz/
• http://www.apla.cz/
• http://www.zasklem.com/
• http://www.terapieautismu.com
• http://www.autismusprocit.cz/
• http://www.aut-centrum.cz
• http://autismus-a-my.cz

Video odkazy:
• http://youtu.be/PTPn98DRhII
• http://youtu.be/9Y6KAEydwdg
• http://youtu.be/M65yE3oRg7I
• http://youtu.be/ZZxNfjfYFZU
• http://youtu.be/qqlyAzY1fYo

Přihláška nutná, omezená kapacita míst.


Děkujeme a tešíme se na Vás!


Děkujeme za podporu:

„Aktivity projektu Spolu a aktivně jsou
podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV."

Město Uherské Hradiště

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny
/

Mediální partner: SMART EMAILING 


Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz