Cíl služby

Miniškolka Rolnička v centru Akropolis v Uherském Hradišti.


V centru AKROPOLIS od září 2009 byla rozšířena služba hlídání dětí Miniškolky a dětského koutku o celodenní hlídání dětí od 1,5 roku plně v souladu s doporučením MPSV ČR.
Zřízením miniškolky Rolnička pomáháme rodičům malých dětí slaďovat rodinný a profesní život. Vytvořením prostředí přátelského dětem umožníme rodičům návrat do zaměstnání či jinou formu jejich seberealizace.
Jedná se o dvě třídy s celodenním režimem, kdy minimální počet na jednu pečovatelku je 5 dětí. Celková kapacita obou tříd je 15 dětí denně.
Miniškolka Rolnička je službou péče o děti, která není provozována za účelem dosažení zisku. Program miniškolky Rolnička je v souladu se vzdělávacím systémem jeslí a mateřských škol s přihlédnutím na věkové zvláštnosti dětí.
Pracujeme s malou skupinkou dětí, což umožňuje individuální výchovnou péči. Rozvíjíme dovednosti, tvořivost, správné návyky u dětí, a to vše hravou formou. V rámci výukového programu je součástí muzikoterapie, balanční cvičení, logopedie, rozvoj grafomotoriky atd.
Dle domluvy a přání rodičů lze zařadit do programu další aktivity za úhradu - např. výuka angličtiny a další.
Je zajištěna bezpečnost a zdraví dětí. Součástí je pohyb na čerstvém vzduchu (vycházky po nábřeží řeky Moravy, na dětské hřiště v sousedství centra, přilehlé parky atd.), v případě nepříznivého počasí využíváme pobyt ve sportovním sále v 1. patře Akropolis, které je ol,ně vybaveno sportovní a didaktickým náčiním a nářadím.  Je zajištěn stravovací a pitný režim (dovoz obědů ze stravovacího zařízení v Huštěnovicíh) a spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí.
Cílem služby je vytvořit rodičům podmínky pro snadnější sladění pracovního a rodinného života prostřednictvím rozšíření nabídky péče o děti předškolního věku.
Péči o děti zajišťují pečovatelky s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotní sestry nebo zdravotnického asistenta, ošetřovatele nebo pracovníka v sociálních službách, mají dostatečnou praxi s malými dětmi a jsou zaškoleny do metodiky výchovné práce s malými dětmi zpracované vedoucí miniškolky Rolnička.

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny